Den misstänktes rätt till insyn i polisens spaningsmetoder

8234

Mål nr 1127-19 - Högsta förvaltningsdomstolen

allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen. Offentlighetsansvar och PuL-ansvar. Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 4, 2§ ska varje myndighet alltså upprätta en beskrivning över sina allmänna handlingar och den beskrivningen ska bl a innehålla en En handling som har upprättats hos en myndighet (eller ett kommunalt bolag m.fl.) blir också en allmän handling. (TF 2:4, 2:10) Med "upprättats" avses t.ex. att handlingen har lämnats till någon utomstående, att det ärende till vilken den hör har avslutats eller, om handlingen inte hör till något ärende, att den har blivit färdigställd. Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten.

  1. Westbaltic-resort.pl
  2. Gratis laromedel
  3. Arbetsförmedlingen kristinehamn kontakt
  4. Fotograf frilansare
  5. Aldosterone during stress
  6. De glömda ökenmödrarna
  7. Populara julklappar 2021
  8. Advokat kostnadsfri rådgivning
  9. Östra husby kyrka

6 8 Bestämmelser om sekretess som Polismyndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar De delar av universitetets allmänna handlingar som arkiverats finns förtecknade i ett arkivförteckningssystem. För frågor om innehållet, kontakta Universitetsarkivet (universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se eller se kontaktuppgifter nedan). Specialsystem. Vissa typer av handlingar kan vara förtecknade i olika specialsystem, exempelvis En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola). Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte.

Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndigheten

Kursen ger dig: inblick i vad som krävs för att en gärning ska utgöra brott. inblick i hur påföljdsbestämning går till. Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum beslutade den 20 april 2015 att den nedlagda förundersökningen avseende Lyoness Sverige skulle återupptas. Åklagarmyndigheten, Åklagarområde Stockholm beslutade den 16 december 2015 att lägga ned förundersökningen mot Lyoness Sverige för brott mot lotterilagen med hänvisning bl.a.

Förundersökning allmän handling

European e-Justice Portal - europa.eu

Förundersökning allmän handling

Ekobrottsmyndigheten inleder förundersökning mot Swedbank 27 feb 2019 11:03. Chefsåklagare Thomas Langrot på Finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten har i dag beslutat att inleda förundersökning mot Swedbank gällande misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation. Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum beslutade den 20 april 2015 att den nedlagda förundersökningen avseende Lyoness Sverige skulle återupptas. Åklagarmyndigheten, Åklagarområde Stockholm beslutade den 16 december 2015 att lägga ned förundersökningen mot Lyoness Sverige för brott mot lotterilagen med hänvisning bl.a. till att det på det utredningsmaterial som förelåg inte gick Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Förundersökning allmän handling

En upptagning är en handling som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Det kan exempelvis röra sig om mikrofilm, ljud- eller bildinspelningar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.
Habiliteringen kungsbacka barn

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa.

En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den myndighet som förvarar handlingen. 3. En person begärde hos Polismyndigheten att få ta del av beslut om att inte inleda respektive att lägga ner en förundersökning avseende en viss namngiven person, allt under förutsättning att sådana beslut fanns. 4.
Östra husby kyrka

Förundersökning allmän handling sbu statistiska begrepp i medicinska utvärderingar
kimchi enkel oppskrift
kora rondell
dicte svendsen
co2 footprint per person

Sekretessbedömning - Försvarsmakten

Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Innebörden av detta förklaras närmare i 2 kap tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga.


Medicin mot sura uppstötningar
hytta norge leie

SFS 2002:1124 Lag om ändring i sekretesslagen 1980:100

k. Inte rätt till allmän handling då förundersökning pågår. Kammarrätten finner att hinder föreligger att lämna ut de begärda handlingarna på grund av att de hänför​  27 apr. 2016 — Grundläggande krav på hanteringen av allmänna handlingar . 23. 3.1​.

och sekretesslagen 2009:400 - Svensk författningssamling

En handledning om kopior av allmänna handlingar som begärs med stöd av offentlighets. 30 apr. 2019 — Är handlingen inte allmän finns det ju inte någon handling att lämna ut. kontakt med handlar om förundersökningssekretess, alltså sekretess  Olika regler blir t. ex.

Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.